21-Regimul fiscal al veniturilor realizate din arendarea bunurilor agricole

21-Regimul fiscal al veniturilor realizate din arendarea bunurilor agricole

Potrivit Codului fiscal, veniturile obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal sunt clasificate în categoria veniturilor din cedarea folosintei bunurilor. Potrivit Codului civil, arendarea reprezinta locatiunea bunurilor agricole.


Pot fi arendate orice bunuri agricole, cum ar fi:

a) terenurile cu destinatie agricola, si anume terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbustii fructiferi, plantatiile de hamei si duzi, pasunile împadurite, terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de îmbunatatiri funciare, drumurile tehnologice, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola;

b) animalele, constructiile de orice fel, masinile, utilajele si alte asemenea bunuri destinate exploatarii agricole.

IMPORTANT!!! Contractul de arendare trebuie încheiat în forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.


Înregistrarea contractului de arendare:

arendasul trebuie sa depuna un exemplar al contractului la consiliul local în a carui raza teritoriala se afla bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special tinut de secretarul consiliului local. Când bunurile arendate sunt situate în raza teritoriala a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a carui raza teritoriala sunt situate bunurile arendate;

arendatorul are obligatia înregistrarii contractului încheiat între parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, în termen de 30 zile de la încheierea/producerea modificarii acestuia, la organul fiscal competent, respectiv la organul fiscal în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul.

Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
Cheltuiala deductibila aferenta venitului, stabilita în cota forfetara de 40% aplicata la venitul brut, reprezinta uzura bunurilor închiriate si cheltuielile ocazionate de întretinerea si repararea acestora, impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul retinut de intermediari, primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta, respectiv eventuale nerealizari ale veniturilor din arendare scontate, generate de conditii naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundatii, incendii etc.
Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza, la fiecare plata a arendei, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net. Impozitul astfel calculat, se retine si se plateste la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost retinut.
Impozitul aferent veniturilor din arenda, calculat, retinut si platit de catre arendas este impozit final.
Contributia de asigurari sociale de sanatate se determina prin aplicarea cotei de 5,5 % asupra bazei de calcul. Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de retinere la sursa a impozitului este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut si nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar în decizia de impunere. Baza lunara de calcul astfel evidentiata nu poate fi mai mica decât un salariu de baza minim brut pe tara, daca venitul pentru care se calculeaza contributia este singurul realizat.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate în plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Arendasii au obligatia sa completeze si sa depuna, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care s-au platit veniturile, formularul 112 – „Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” în care declara impozitul pe veniturile din arenda si contributiile individuale de asigurari sociale de sanatate calculate si retinute, precum si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform legii. Pentru depunerea declaratiei, arendasul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.


Sursa: ANAF

Date

22 Ianuarie 2015

Categories

Newsletter legislativ

Search