Newsletter legislativ

SUPRAPUNEREA DREPTURILOR DE CONCEDIU ŞI INDEMNIZAŢIE

Potrivit art. 9 din Ordonanța de urgență nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, concediul și indemnizația lunară se cuvin pentru fiecare dintre nașteri, iar durata de acordare a concediului se prelungește corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situații de natură a genera acest drept.

Pe perioada suprapunerii situațiilor a două drepturi de indemnizație pentru concediu creștere copil se acordă o singură indemnizație, care se majorează în acest caz, cu suma de 1.250 lei pentru cel de-al doilea copil (art.9, alin.4 din OUG 111/2010).

Formularul 230

În Monitorul Oficial cu numărul 44 din data de 22 ianuarie 2020 a fost publicat ORDINUL nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, și a modelului și conținutului unor formulare.

 

Registrul electronic de evidenţă a zilierilor

             În ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, Inspecţia Muncii a făcut următoarele precizări:

 

în termen de 60 de zile de la data înființării Registrului electronic de evidență a zilierilor, respectiv 20.12.2019, se va elabora și publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale. Acest ordin va stabili metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta; potrivit alin. (1) al art. V din OUG nr. 26/2019, prevederile de la art. I pct. 5 si 7 se aplică începând cu data intrării în vigoare a Ordinului Ministrului Muncii și Protecției Sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, inclusiv cu cele aduse prin ordonanța de urgență menționată.

Eliminarea taxării la salariul minim

             În Monitorul Oficial cu numărul 1054 din data de 30 decembrie 2019 s-a publicat LEGEA nr. 263/2019, aceasta abrogă articolele din Codul Fiscal care prevăd că, baza de calcul pentru contribuţia la sănătate şi cea de asigurări sociale pentru veniturile obţinute în baza unui contract part-time sau cu norma întreagă trebuie calculate la nivelul salariului minim pe economie, dacă brutul realizat corespunzător zilelor lucrătoare din luna în care contractele au fost active este mai mic decat salariul minim pe economie.

 

               Astfel, de la 1 ianuarie 2020, CAS şi CASS se datorează la venitul brut efectiv obţinut de angajat şi nu la salariul minim brut pe ţară.

 

Majorarea salariului minim brut

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.

 

Noi proiecte de lege

1. Majorarea valorii tichetelor de masă

 

Urmează a fi majorată valoarea nominală a unui tichet de masă de la suma de 15,18 lei la 20 de lei.

 

Proiectul de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare a fost adoptat de Senat la finalul lunii septembrie şi trimis pentru dezbatere la Camera Deputaţilor.

 

Forme de muncă nedeclarată (la negru)

Munca nedeclarată poate îmbrăca mai multe forme, ITM Harghita identificând 8 activități care se încadrează în muncă nedeclarată sau muncă la negru.

 

Astfel, potrivit reprezentanților ITM Harghita munca la negru este un fenomen complex, care se poate manifesta sub mai multe forme. Printre cele mai frecvente se numără:

 

Prestarea unor activități de muncă pentru un angajator (persoană fizică sau juridică) în baza unei înțelegeri verbale, fără încheierea în prealabil a unui contract individual de muncă și realizarea documentației necesare la angajare – este forma de muncă la negru cel mai des întâlnită;

Efectuarea perioadei de probă (de regulă, aceasta durează trei luni) fără încheierea unui contract individual de muncă;

Prestarea unor activități casnice în gospodării individuale fără încheierea unui contract individual de muncă;

Tratamentul fiscal al pensiilor primite din străinătate

În cazul în care persoanele fizice rezidente române sau persoanele fizice străine care au devenit rezidente în România obţin venituri din pensii din străinătate, de natura celor impozabile în România, datorează în Romania impozit pe veniturile din pensii, potrivit articolului 130, alin. (1) din Codul Fiscal.

 

Ce înseamnă venituri din pensii?

 

Potrivit art. 99, alin (1) din Codul Fiscal, veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat, diferenţe de venituri din pensii, precum şi sume reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie.

  

Proiect de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Potrivit notei de fundamentare, se estimează că majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii economice prin stimularea ocupării, creşterii puterii de cumpărare a salariaţilor și reducerii muncii la negru.

 

Schimbări preconizate:

 

Se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 2.262 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezintă o creștere de 8,7 % față de luna decembrie 2019.

 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Persoanele care au calitatea de asigurat sunt asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la concediu medical și la indemnizație de asigurări sociale de sănătate. 

 

Potrivit OUG 158/2005 actualizată, concediul medical poate să intervină în următoarele situații:

 

1 - starea de maternitate; 

2 - risc maternal;

3 - situația în care este necesară îngrijirea copilului bolnav; 

4 - situația în care se impune prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

5 - starea de incapacitate temporară de muncă care este cauzată de boală obișnuită sau de accidente în afara muncii.

Modificari privind indemnizaţia pentru creşterea copiilor - mai 2019

Ȋn Monitorul Oficial cu numărul 340 din data de 3 mai 2019 a fost publicată Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului.

 

A.N.A.F. a actualizat Formularul 112

Ȋn Monitorul Oficial cu numărul 794 din data de 1 octombrie 2019 s-a publicat ORDINUL nr. 3063 din 10 septembrie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

 

Telemunca

Legea 81/2018 introduce noțiunile de telemuncă și de telesalariat și prevede faptul că salariatii vor putea muncii în alt loc decât locul de muncă organizat de către angajator, în mod regulat și voluntar, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

 

Cuantumul netaxabil al diurnei se modifica din 2019.

De la 1 ianuarie 2019 intră în vigoare HOTĂRÂREA nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, care abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006.

 

Clarificări privind ucenicia la locul de muncă

Guvernul a aprobat modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Actul normativ adoptat detaliază și clarifică unele aspecte privind durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicia la locul de muncă.

 

Astfel, durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore pentru pregătirea teoretică şi practică, pe niveluri de calificare, este de 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare, 360 de ore pentru nivelul 2, 720 de ore pentru nivelul 3 și 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

 

Reglementări speciale pentru domeniul construcţiilor

În Monitorul Oficial cu numărul 1116 din data de 29 decembrie 2018, a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114/2018, prin care au fost instituite mai multe măsuri fiscal-bugetare şi au fost modificate şi completate mai multe acte normative.

În cele ce urmează vom face o sinteză a modificărilor care ţin de domeniul construcţiilor.

Crearea cadrului legal de introducere a salariului minim diferențiat

În Monitorul Oficial cu numărul 963 din data de 14 noiembrie 2018, s-a publicat ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, astfel se modifică o serie de acte normative, printre care se numără: Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 şi Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

 

Registrul electronic de evidență a contractelor de internship

A fost lansat Registrul electronic de evidență a contractelor de internship

Potrivit art. 17, alin. (1) şi (2) din Legea 176/2018, organizaţiile-gazdă (persoanele juridice la care internii desfăşoară activităţi specifice, în baza contractelor de internship) au obligaţia completării şi transmiterii datelor şi informaţiilor din contractul de internship, cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii activităţii în cadrul programului de internship, în registrul de evidenţă a contractelor de internship, înfiinţat de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială aceasta îşi desfăşoară activitatea, ţinut în formă electronică.

 

Top 5 aspecte mai puţin cunoscute cu privire la accidentele de muncă şi bolile profesionale

1. În cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de muncă, când stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie câştigul lunar brut realizat de asigurat în prima lună de activitate.

 

2. În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de decesCuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică.

 

Ce sunt biletele de valoare?

În Monitorul Oficial cu numărul 599 din data de 13 iulie 2018 s-a publicat LEGEA nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019 şi reglementează modul de acordare a biletelor de valoare, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă, acestea pot fi emise atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic.

 

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro