23-Concediul de acomodare

23-Concediul de acomodare

În data de 14 aprilie 2016 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  cu numarul 283, LEGEA nr. 57 din aprilie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/ 2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative, care va intra în vigoare în 12 august 2016.

Astfel, din luna august salariatii care adopta copii vor putea sa beneficieze de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include si perioada încredintarii copilului în vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara, raportata la indicatorul social de referinta, în cuantum de 3,4 ISR. Indicatorul Social de Referinta are o valoare de 500 de lei astfel ca, indemnizatia lunara va fi de 1.700 de lei.


IMPORTANT!!! Pe perioada concediului de acomodare persoana îndreptatita beneficiaza de plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate. Cuantumul contributiei se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale, prevazuta de lege, la valoarea indemnizatiei acordate. Pentru indemnizatia concediului de acomodare nu se vor datora impozit si contributii sociale.

Perioada concediului de acomodare constituie vechime în munca si în serviciu, precum si în specialitate si se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda în raport cu acestea. De asemenea, perioada concediului de acomodare constituie perioada asimilata stagiului de cotizare si se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale, în conditiile prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si în vederea stabilirii drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010.

Concediul se poate acorda începând cu ziua urmatoare celei în care a fost pusa în executare hotarârea judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei.

Cererea pentru acordarea concediului si a indemnizatiei (al carei model va fi stabilit prin normele pentru aplicarea Legii adoptiei) va trebui sa fie însotita de:

- certificatul în baza caruia se executa hotarârea judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei;

- documentul care atesta mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare;

- dovada intrarii efective în concediu sau a suspendarii activitatii.

Cererea si documentele doveditoare se vor depune si înregistra la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul/resedinta persoana îndreptatita.


Angajatorii au obligatia de a acorda salariatului sau, dupa caz, salariatilor sot si sotie care adopta, timp liber pentru efectuarea evaluarilor impuse pentru obtinerea atestatului si realizarea potrivirii practice, fara diminuarea drepturilor salariale, în limita a maximum 40 de ore pe an.

Timpul liber se acorda pe baza cererii solicitantului, la care se anexeaza calendarul întâlnirilor sau, dupa caz, programul de vizite, întocmite de catre directia competenta. Nerespectarea de catre angajator a acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Constatarea contraventiei prevazute si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre persoanele împuternicite în acest sens din cadrul Inspectiei Muncii.

Concediul de acomodare si plata indemnizatiei se suspenda începând cu ziua urmatoare celei în care se produce una dintre urmatoarele situatii:

s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgenta;

a fost pusa în executare hotarârea judecatoreasca privind revocarea încredintarii în vederea adoptiei.

Concediul de acomodare si plata indemnizatiei înceteaza începând cu ziua urmatoare celei în care se produce una din urmatoarele situatii:

a expirat perioada maxima de un an prevazuta pentru concediul de acomodare;


la cererea persoanei îndreptatite;

copilul a împlinit 18 ani;

a avut loc decesul copilului;

persoana îndreptatita care urma sa adopte în calitate de persoana singura a decedat;

a ramas definitiva hotarârea judecatoreasca privind revocarea încredintarii în vederea adoptiei.

Bibliografie:

LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative.

Date

22 Ianuarie 2015

Categories

Newsletter legislativ

Search